sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

Kaatopaikka Kirkkomäellä

Kaatopaikka tuo yleensä mieleen hyvin sotkuisen, roskaisen ja lokkien valloittaman kummun, jota roskapussit ja muut tuottamamme jätteet värittävät. Todellisuudessa kaatopaikat eivät enään tuolta näytä tai ei ainakaan pitäisi näyttää. Lainsäädäntö on asiassa tiukka ja vaativa. Lisäksi kansalaiset ovat aktiivisia ja tuovat kaatopaikkoihin liittyvät epäkohdat ja epäilyt näkyvästi esille.

HAPPI on kolmivuotien hanke, jossa tutkitaan pohjavesialueiden ja Päijänne-tunnelin ympäristön riskikohteita Hausjärven kunnan alueella. Hankeen tavoitteena on vähentää ja poistaa riskitekijöitä vedenhankintaan soveltuvilla alueilla ja siten ehkäistä pohjaveden pilaantumisen riskiä. Hankkeen osana tutkitaan myös kotini lähellä sisjaitsevan Ryttylän vanhan kaatopaikan aiheuttamat riskit.
Kaatopaikalta on matkaa Ryttylän Kirkkomäen omakotitaloalueelle noin 400 - 500 metriä. Karttallinkissä paikka on Vangonojantieltä poikkeavan tien päässä. Kaatopaikkakummun vierellä sijaitsee pieni aidattu varastorakennus, joka ei ole enään aktiivisessa käytössä eikä varastolle kulkeva tieurakaan ole autolla ajettavassa kunnossa. Varasto on vanha Sako Oy:n ruutivarasto. Happi hankkeen mukaan kaatopaikka sijaitsee Kirkkomäen II-luokan pohjavesialueella. Kirkkomäen omakotitaloalueen vesihuolto on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piirissä eikä siis riippuvainen tästä pohjavesivarannosta.


Alueella näkyvä kumpare on ilmeisesti jätetäyttöä.
Alueen tutkimus- ja seurantasuunnitelmassa kaatopaikka-alue kuvataan näin:

"Ryttylän vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut toiminnassa 1959-1976.
Kaatopaikka on saanut alkunsa sorakuopasta, jota on alettu täyttämään jätteillä. Ilmakuvien perusteella tätä tulkintaa voidaan pitää oikeana, koska 1975 ilmakuvassa alueella on nähtävissä soranottoaluetta.
Kohteessa kaatopaikkatoiminta on ollut valvomatonta, joten seurantatietoja sinne vietyjen jätteiden määrästä ja laadusta ei ole. Jäte on ollut laadultaan todennäköisesti yhdyskuntajätettä ja lietettä. 1970- luvulla kaatopaikalla on ollut jätepalo.
Kunta on omistanut kaatopaikka-alueen koko sen toiminnan aikana. Vuodesta 1976
vuoteen 2006 asti alueella on toiminut Oy Sako Ab:n ruutivarasto Hausjärven kunnan
vuokralaisena. Oy Sako Ab:llä on ollut alueella kaksi varastoa, joista toinen on ollut
ns. konttivarasto.
Kohteen alueella ei ole tehty tutkimuksia kaatopaikan laajuuden tai täyttömateriaalin
laadun selvittämiseksi. Myöskään kunnostustoimenpiteitä kohteessa ei ole tehty.
Liitteessä 1 on esitetty suurennokset ilmakuvista. Suurennoksiin on rajattu kaatopaikka-alueen arvioitu sijainti sekä laajuus vuosina 1959, 1975, 1981 ja 2005. Ilmakuvien
perusteella voidaan arvioida että jätetäyttöalueen laajuus kaatopaikan toiminnan aikana on ollut noin 4 500-5 000 m2."


HAPPI hankkeeseen liittyvän tutkimussuunnitelma (Ramboll 2010) mukaan
Kirkkomäen pohjavesialueella sijaitsevan Ryttylän vanha kaatopaikan mahdollisia pilaavia aineita ovat metallit, öljyt, PAH-yhdisteet, PCB ja liuottimet.
Samassa suunnitelmassa ehdotettaan kuitenkin, että vuonna 2009 (Golder Associates Oy)  laadittussa  tutkimus- ja seurantasuunnitelmassa esitettyjä näytteenottoja supistetaan siten, että kohteesta tutkitaan vain haihtuvat yhdisteet, mineraaliölyt 4-6 näytepisteestä sekä torjunta-aineet yhdestä kokoomanäytteestä. Ilmeisesti enemmät tutkimukset on tulkittu tarpeettomaksi näin pienessä kohteessa eikä syynä supistuksiin ole pelkästään kustannusten säästöt. 
Kaatopaikka ei ole aiheuttanut isompaa huolta lähialueen asukkaissa eikä kaatoapaikka ole alueen pohjavesiin vaikuttanut. On kuitenkin hyvä, että tällaiset kohteet kartoitetaan ja mahdollisesti kunnostetaan, jotta niistä ei tulevaisuudessakaan alueen ympäristölle aiheudu mitään haittaa.

Suurempi huolenaihe on Ryttyläläisille ollut kaatopaikan viereen suunniteltu sorakuoppa, jolle kunta on jo luvan myöntänyt. Lupapäätöksestä on kuitenkin valitettu, eikä siitä ole vielä lopullista päätöstä tehty. Kirjoitin sorakouoppahankkeesta vuonna 2009.

Kaatopaikka-alueen kenttätutkimukset ovat ilmeisesti käynnistymässä koskapa alueella on jo kairauskalustoa. Vai liittyneekö tämä sorakuoppahankkeeseen?
Kairauskalustoa aivan kaatopaikka-alueen rajalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti